КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ В ВТБ С МИНИМАЛЬНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ ОТ 10,49%

Изображение новости:

Milli Ulduzlarn Yeni Toy Qiymətleri - Qiymətlər Endi !
Кампания по снижению свадебных расценок азербайджанских исполнителе

Bütöv Toy . Qiymətlər AZN la göstərilmişdir :)


Aygun Kazımova ft Namiq Qaraçuxurlu - 14 000
 
Briliant Dadaşova - 12 000
Abbas Bağırov - 10 000
Nazpəri Dostaliyeva- 7 000 
Nadir Qafarzadə - 7 000
Könül Xasiyeva - 7 000 
Samir Piriyev - 7 000 
Elton - 7 000
Xatirı İslam - 7 000
Könül Kərimova - 6000
Xumar Qədimova - 6000
Zamiq - 6 000 
Vasif Məhərrəmli - 6 000
Ayaz Qasımov - 5 000
İzzət Bağırov - 5 000 
Nazim Faytonçu - 4 000
Mətənat İskəndərli - 4 000
Zaur Əmiraslanov - 3500 
Əlikram Bayramov - 3 000 
Rühəngiz Allahverdiyeva - 3 000 
Manaf Ağayev - 3 000
Rüfət Mehdiyev - 3 000
Əflatun Qubadov - 3 000
Elariz - 3 000
Nüşabə Ələsgərli - 3 000
Səməd Səmədov - 2 500
Javanşir Məmmədov - 2 500
Mənzurə Musayeva - 2 500
Rüfət Axundov - 2 500 
İlqar Sahil  - 2 000
Kəmran Həsənli – 2 000

-------------------

Aygun Kazımova - 4 000 
Briliant Dadaşova - 4 000 
Röya - 3 000 - 4 000
Manana - 2 500 - 3 000
Elnur - 2 500
Ədalət Şükürov - 2 000 - 2 500
Xatirə İslam - 2 000 - 2 500
Zaur Əmiraslanov - 2 000
Namiq Qaraçuxurlu - 2 000
Nadir Qafarzadə - 2 000 
Eyyub Yaqubov - 2 000
İlqar Muradov - 2 000 
Xumar Qədimova - 2 000
Mətanət İskəndərli - 1 500 - 2 000
İzzət Bağırov - 1 500 - 2 000 
Nüşabə Ələskərli - 1 500 
Elariz - 1 500
Meyxanaçə Vüqar - 1 000
Rühəngiz Allahverdiyeva - 1 000
Könül Xasiyeva - 1 000
Yaşar - 1000 

--------------------------------

Вся свадьба:

Айгюн Кязимова и Намик Гарачухурлу - 14 000
Бриллиант Дадашева - 12 000
Аббас Багиров - 10 000
Назпери Досталиева - 7 000
Надир Гафарзаде - 7 000
Кенуль Хасыева - 7 000
Самир Пириев - 7 000
Эльтон - 7 000
Хатира Ислам - 7 000
Кенуль Керимова - 6000
Хумар Гядимова - 6000
Замиг - 6 000
Васиф Магеррамли - 6 000
Аяз Гасымов - 5 000
Иззет Багиров - 5 000
Назим Фаэтончу - 4 000
Мятанет Искандерли - 4 000
Аликрам Байрамов - 3 000
Рухангиз Аллахвердиева - 3 000
Манаф Агаев - 3 000
Руфат Мехтиев - 3 000
Афлатун Губадов - 3 000
Элариз - 3 000
Нушаба Алескерли - 3 000
Самед Самедов - 2 500
Джаваншир Мамедов - 2 500
Манзура Мусаева - 2 500
Руфат Ахундов - 2 500
Ильгар Саиль - 2 000
Кямран Гасанли – 2 000

Полчаса:

Айгюн Кязимова - 4 000
Бриллиант Дадашева - 4 000
Ройа - 3 000 - 4 000
Манана - 2 500 - 3 000
Эльнур - 2 500
Адалят Шукюров - 2 000 - 2 500
Хатира Ислам - 2 000 - 2 500
Намик Гарачухурлу - 2 000
Надир Гафарзаде - 2 000
Эюб Ягубов - 2 000
Ильгар Мурадов - 2 000
Хумар Гядимова - 2 000
Метанет Искандерли - 1 500 - 2 000
Иззет Багиров - 1 500 - 2 000
Нушаба Алескерли - 1 500
Элариз - 1 500
Мейханщик Вюгар - 1 000
Рухангиз Аллахвердиева - 1 000
Кенуль Хасыева - 1 000

Вюгар Вюгарлы